2024. április 23., kedd

Pályázat szociális támogatásra

2022. március 10.

Pályázat szociális támogatásra

Szépíró-tagok számára

A Szépírók Társasága támogatási politikája alapján az Egyesület tagjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek szociális támogatást egyesületünktől a felhívásban foglaltaknak megfelelően.

A támogatás a következő esetekben igényelhető: hirtelen beállt jelentős negatív változás, 3/6 hónapnál hosszabb ideig tartó betegség (orvosi igazolás benyújtása szükséges); igazolt rokkanttá válás; ha maga az egyesületi tag ápol valakit tartósan; egyéb, a tag egzisztenciális helyzetét jelentősen és hosszabb távon hátrányosan befolyásoló körülmény (pl. lakóhely elvesztése vagy annak fenyegető közelsége, munkanélküliség stb.) , mely okok miatt alkotómunkáját nem tudja folytatni, illetve keresőképtelenné válik, amikor a tag/eltartottjainak létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt – vagyoni viszonyára tekintettel – csak külső segítséggel képes biztosítani. Támogatási kérelmet az Egyesület tagja 12 hónapi egyesületi tagság eltelte után nyújthat be.

Az Egyesület Szociális Támogatási Munkacsoportjának a 2022. évi szociális támogatás keretében 700.000,- forint szétosztására van lehetősége. Egy főnek előreláthatólag bruttó 50.000,- és 150.000,- forint közötti támogatásokat tudunk megítélni.

A Szociális Támogatási Munkacsoport indokolt esetben az igényelt összegtől eltérő összegű támogatást is megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a rászorultság mértéke. A rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban, vagy csak kisebb összegű támogatásban részesül az igényeltnél.

A kérelem indokoltságának érdemi, konkrétumokra támaszkodó kifejtése mindenképp szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott információkat a Szépírók Társasága minden esetben bizalmasan kezeli. A szolgáltatott adatok hitelességéért a pályázó felelős.

Támogatási kérelem kizárólag a mellékelt űrlap kitöltésével nyújtható be. (Kérjük, a kitöltésnél különösen ügyeljetek az olvashatóságra.) Eredeti dokumentumokat, kérjük, semmiképp ne mellékeljetek, a hivatkozás alapjául szolgáló dokumentumok másolatát szíveskedjetek mellékletként elküldeni!

A kérelem beérkezésének határideje: 2022. március 31.

A kitöltött, aláírt, eredeti kérvényeket postai úton kell benyújtani, a kérelmeket erre a címre várjuk:

Balogh Endre 2092 Budakeszi Rákóczi u. 103. valamint kérünk, hogy a munkacsoport e-mail címére, szepiroalap@gmail.com jelezd, hogy kérelmet nyújtottál be.

A beérkezett kérelmekről és a támogatás mértékéről a Szociális Támogatási Munkacsoport a beérkezési határidő után 15 napon belül dönt. A munkacsoport a segélyezésre javasoltak listáját, alapos indoklással alátámasztva, mely tartalmazza a segélyezni kívánt életkörülményeit is, megküldi a Summa Artium Alapítványnak. A munkacsoport a Summa Artium visszajelzését követő 8 napon belül a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt, és egyidejűleg kéri a Summa Artium Alapítványt a segélyezettel történő szerződés megkötésére és a segély folyósítására. Az összeg átutalása a döntést követően 30 napon belül történik meg. A szociális támogatást csak banki átutalással áll módunkban eljuttatni a pályázókhoz, az összeg postázása nem áll módunkban.

Fontos: Nem kaphat támogatást az a tag, akinek tagdíjtartozása van, és azt legkésőbb a támogatás odaítélésének napjáig nem rendezi.

Budapest, 2022. március 10.                                                                     Szociális Támogatási Munkacsoport

 Balogh Endre, Németh Gábor, Péczely Dóra

English