2024. július 21., vasárnap

A SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLETE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

 

Preambulum

A Szépírók Társasága Egyesülete 2020. január 25. napján tartott közgyűlésén határozott arról, hogy az alapszabály céljai között megfogalmazott azon elv érvényesítése érdekében, hogy „elősegíti tagjainak egzisztenciális gondjainak megoldását”, együttműködési megállapodást köt a Summa Artium Alapítvánnyal a Szépírók Szociális Alapjának létrehozásáról és indításáról. A megállapodás szerint a Felek forrásokat gyűjtenek abból a célból, hogy szociális támogatás formájában anyagi segítséget nyújtsanak nehéz élethelyzetbe jutott rászoruló írók számára, alkotómunkájuk folytatása érdekében. A szociális támogatás nyújtásának lebonyolítása érdekében vált szükségessé az Alapszabály alábbi kisebb módosítása, valamint jelen Szociális Támogatási Szabályzat létrehozása.

Az Alapszabály változásai:

A 6.1.2. pont A közgyűlés hatásköre kiegészült: j pont után: k) A szociális támogatási szabályzat elfogadása, valamint az elnökség felhatalmazása, hogy létrehozza a szociális támogatási  munkacsoportot.

A 6.2.7. pont Az elnökség feladata pont kiegészült: a közgyűlés felhatalmazása alapján munkacsoportok létrehozása, ezekben való részvételre való felkérés 3 évre (szociális támogatási, szépíró díj zsűri stb.)

A 6.4. pont Munkacsoportok: A közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség meghatározott feladatok ellátására megvalósítására az egyesület tagjaiból munkacsoportokat hozhat létre.

I. A szociális támogatásra jogosultak köre 

A Szépírók Társaságának tagjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek támogatást. A támogatás egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet esetén igényelhető, amikor a tag/eltartottjainak létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt – vagyoni viszonyára tekintettel – csak külső segítséggel képes biztosítani.  A támogatási kérelem benyújtására az egyesület tagjai és a tag hozzátartozója jogosult (amennyiben a tag tartós betegség miatt ügyeinek vitelére nem alkalmas, vagy elhalálozott).

Támogatási kérelmet az Egyesület tagja 12 hónapi egyesületi tagság eltelte után nyújthat be, valamint nem részesíthető segélyben az az egyesületi tag, akire vonatkozóan a segélykérelem elbírálásakor tagdíjfizetési hátralék áll fenn, és azt legkésőbb a támogatás megítélésének tudomására hozatala napjáig nem rendezi.

II. A támogatási kérelem

Az Egyesület honlapján évente egyszer felhívásban teszi közzé, hogy kérelmezhető a támogatás. A felhívásnak tartalmaznia kell a támogatásra rendelkezésre álló összeget, a beadási határidőt, a letölthető űrlapot (1. sz. melléklet), amelyen a kérelem beadható, valamint az egy főnek maximálisan nyújtható támogatási összeget. 

Rendkívüli esetben, előre nem látható körülmények fennállásakor (természeti katasztrófa, elhalálozás, etc.) rendkívüli kérelem is benyújtható a szociális támogatási munkacsoport részére. Az egyesületi tag elhunyta esetén segélyt a közeli hozzátartozó, ill. az kérhet, aki az egyesületi tag temetéséről gondoskodott. 

Támogatásért folyamodni évente egy alkalommal, öt év alatt összesen háromszor lehet. 

A kérelmeket annak mellékleteivel együtt írásban, postai úton a Szépírók Társasága Egyesület a felhívásban megadott postacímére „szociális támogatási munkacsoport” felirattal ellátva kell benyújtani, és célszerű egyben a szepiroktarsasaga@gmail.com címen e-mailben is jelezni ennek megtörténtét.

III. A szociális támogatási munkacsoport 

A segélyezési tevékenység ellátására a Közgyűlés által adott felhatalmazás alapján az Elnökség az önként jelentkező tagok közül három (3) főt jelöl ki 3 éves időtartamra a szociális támogatási munkacsoport (továbbiakban munkacsoport) tagjának. A tagok maguk közül választanak egy fő úgynevezett koordinátor tagot. A munkacsoport felállítására legkésőbb a Fővárosi Törvényszék változásbejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napját követő 30 napon belül kerül sor. 

A munkacsoport szükség szerint ül össze a koordinátor tag kezdeményezésére. A munkacsoport ülésén konzulensi szerepben részt vesz az egyesület elnökségének egy tagja, aki információkkal segítheti a munkacsoport munkáját, szavazati joga azonban nincs. A munkacsoport üléséről és határozatairól jegyzőkönyv készül.

A munkacsoport az egyesület honlapján közzéteszi a felhívást a támogatási kérelmek beadására, megjelölve annak határidejét.

A munkacsoport az egyesület honlapján, valamint a tárgyévet követő évi rendes közgyűlésen beszámol az egyesület segélyezési tevékenységéről és a felhasznált összeg mértékéről. 

IV A kérelem elbírálása

A munkacsoport önállóan bírálja el a jelen Szabályzat szerint a támogatás iránt előterjesztett kérelmeket. A munkacsoport akkor határozatképes, ha a döntéshozatalban mindhárom tag részt vesz. Mindhárom tag 1 (egy) szavazattal rendelkezik. A kérelmekre vonatkozó döntéseket többségi szavazattal hozzák.

Az elnökség tájékoztatja a munkacsoportot a támogatás lehetséges pénzügyi kereteiről, és minden egyébről, ami a megalapozott döntéshez szükséges.  

A támogatás elbírálásánál a munkacsoport figyelembe veszi különösen az alábbi körülményeket: hirtelen beállt jelentős negatív változás, 3/6 hónapnál hosszabb ideig tartó betegség (orvosi igazolás benyújtása szükséges); igazolt rokkanttá válás; ha maga az egyesületi tag ápol valakit tartósanegyéb, a tag egzisztenciális helyzetét jelentősen és hosszabb távon hátrányosan befolyásoló körülmény (pl. lakóhely elvesztése, munkanélküliség 6 hónapot meghaladóan stb.) , mely okok miatt alkotómunkáját nem tudja folytatni, illetve keresőképtelenné válik.                                                                                                                                                                       

A munkacsoport a kérelmekről és a támogatás mértékéről a beérkezési határidő után 15 napon belül dönt. A megítélt támogatás lehet egyösszegű, illetve maximum háromhavi segély. A munkacsoport a segélyezésre javasoltak listáját, alapos indoklással alátámasztva, mely tartalmazza a segélyezni kívánt életkörülményeit is, megküldi a Summa Artium Alapítványnak. A munkacsoport a Summa Artium visszajelzését követő 8 napon belül a döntésről írásban értesíti a kérelmezőt, és egyidejűleg kéri a Summa Artium Alapítványt a segélyezettel történő szerződés megkötésére és a segély folyósítására. Az összeg átutalása a döntés szerint egy összegben vagy maximum 3 havi segélyként a döntést követő 30 napon belül kizárólag banki átutalással megtörténik, illetve az első részlet kifizetésre kerül. A munkacsoport döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

V. Források, pénzügyi szabályozások

Az Elnökség a tagsággal együtt gondoskodik arról, hogy lehetőleg minél többféle módon jusson az egyesület olyan forrásokhoz, melyek szociális támogatási célokra fordíthatók:

- felhívja a tagok figyelmét erre a lehetőségre;

- honlapján közzéteszi e lehetőséget az erre a célra fenntartott bankszámlaszámmal együtt:

Summa Artium Alapítvány, MagNet Bank 16200010-10071036, kérjük a közleményben feltüntetni: Szépíró Alap, Adomány.

- a szélesebb körű nyilvánosság tájékoztatása a médián keresztül, hogy hogyan lehet támogatni az arra rászoruló tagokat az segélyező tevékenység révén (melyik bankszámlára kell utalni az összeget, a közleménybe be kell írni: Szépírók Szociális Alap);

- kommunikációs kampányt indíthat a leginkább ismert vagy ebben örömmel együttműködő tagok segítségével (vírusvideók, felhívások etc);

- támogatói felolvasásokat, rendezvényeket szervez; 

- javasolhatja kis összegű, de állandó utalások beállítását tagok és nem tagok számára, etc.

Az Elnökség gondoskodik arról, hogy a felajánlásokból, adománygyűjtésekből, etc. származó készpénzösszegek három munkanapon belül a Summa Artium Szépírók Szociális Alap elkülönített alszámlára kerüljenek. 

Szervezetektől, magánszemélyektől, illetve a tagoktól szociális támogatás céljára juttatott összeget kizárólag segélyezés céljára és az azzal összefüggő költségekre (bankköltség, Summa Artium bonyolítási díja)) lehet felhasználni. 

Budapest, 2020. január 25.

 

Jelen Szociális Támogatási Szabályzatot annak mellékleteivel együtt a Szépírók Társasága Egyesülete 2020. január 25. napján tartott közgyűlése 12. számú határozatával elfogadta.

A Szociális Munkacsoport tagjai: Balogh Endre, Németh Gábor, Péczely Dóra

English