2024. május 30., csütörtök

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 A Szépírók Társasága Egyesület (továbbiakban Egyesület) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik az Egyesület számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Jelen adatkezelési tájékoztató hivatott arra, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelését tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazza. Erre kötelez Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Egyesület által gyűjtött, az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra vonatkozik.

1. Az Adatkezelő megnevezése

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Szépírók Társasága Egyesület

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

levelezési cím: H-1132 Budapest, Váci út 34..

adószám: 18160192-1-41

Weblap: www.szepiroktarsasaga.hu 

Kapcsolattartás: e-mail, levél útján 

Telefon: +36 30 2100847

E-mail: szepiroktarsasaga@gmail.com 

Adatvédelmi Tisztviselő: Az Egyesület a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megadott elérhetőségekre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 

Külföldi adattovábbítás: Az Egyesület személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek nem továbbít.

Adatfeldolgozás: a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást. 

2.  Az Adatfeldolgozók megnevezése

Keresztes Mária szepiroktarsasaga@gmail.com

Csuz es Tarsa Kft Info@csuztarsakft.t-online.hu

weboldal üzemeltetője: Webstation Bt. Budapest, Kecske u 23, 1034   info@wst.huwww.wst.hu

3. Mi minősül személyes adatnak

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. Idetartozik alapvetően a név, cím, e-mail cím, személyi azonosító adat, illetve minden olyan adat, amelyből közvetlenül vagy más adattal összekapcsolva beazonosítható az adott személy.

4. Hogyan történik a személyes adatok gyűjtése

A személyes adatok gyűjtése kizárólag csak személyes hozzájárulás alapján történik. Az adatok elektronikus úton, azaz weblapon, e-mailben, illetve papír alapon, postai úton/levélben, személyes jelenlét során kerülnek gyűjtésre.

5. Miért kerülnek gyűjtésre a személyes adatok (adatkezelési célok)

a.) Az Egyesület kezeli tagjainak személyes adatait annak érdekében, hogy tagságukból eredő jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhassák. 

b.) Az Egyesület a Tagok adatait közérdekű archiválás, vagy, ha a közgyűlés ehhez hozzájárult, tudományos és történelmi kutatás céljából kezeli.

c.) Az Egyesület konferenciák és más rendezvények megszervezése érdekében kezeli az olyan személyek személyes adatait, akik ehhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

d.) Az Egyesület a munkaszerződések megkötése, és a jogszabályok által előírt bérszámfejtések elvégzése céljából kezeli az Egyesület munkavállalóinak személyes adatait.

e.) Az Egyesület szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a szerződött természetes személyes adatait és az Egyesület jogi személlyel megkötött szerződés teljesítése és kapcsolattartás céljából kezeli jogi személy szerződő felek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait.

6. Különleges személyes adatok gyűjtése

Ha a Tag szociális pályázat során, önként genetikai vagy egészségügyi adatot hoz az Egyesület tudomására, az Egyesület az ilyen személyes adatokat, a pályázat elbírálását követően azonnal, megsemmisíti és erről a Tagot előzetesen tájékoztatja vagy az ilyen személyes adatot tartalmazó fizikai hordozót visszajuttatja az azt küldő Tagnak. A genetikai vagy egészségügyi adatokat az Egyesület csak akkor kezelheti, ha az az érintett Tag akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánításán alapul. A pályázat elbírálása során a személyes adatokat kizárólag az Egyesület Szociális Támogatási Munkacsoport tagjai, valamint a munkacsoport ülésein konzultánsként résztvevő alelnök ismerheti meg.

7. Profilalkotás 

Az Egyesület profilalkotást a személyes adatok alapján nem végez. 

A profilalkotás a személyes adatoknak olyan adatok automatizált kezelési formája, amelynek során bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen az egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

8. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR) vonatkozó pontjai, azaz az Ön hozzájárulása alapján tagsági jogai és kötelezettségei teljesítése céljából, szerződés teljesítéséhez fűződő érdek alapján valamint a foglakoztatást szabályozó jogi előírások alapján történnek.

9. Az Ön személyes adatainak őrzési ideje 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a céloknak megfelelő szükséges ideig illetve a jogszabályokban foglalt elévülési határidőig őrzi a Társaság az Ön adatait. 

Az Egyesület a Tagok adatait közérdekű archiválás, vagy, ha a közgyűlés ehhez hozzájárult, tudományos és történelmi kutatás céljából megőrzi. A Tag személyes adatainak adatkezelési időtartama a Tag vagy örökösei/jogutód hozzájárulásának visszavonásáig terjed.

Az 5. pont c.) – e.) pontban megjelölt esetekben a személyes adatok őrzési határideje a szerződéses kapcsolat vagy munkaviszony megszűnését követő 5 év. 

Az őrzés helye: www.szepiroktarsasaga.hu, valamint H-1132 Budapest, Váci út 34.

11. Az Adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok 

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek, mint érintettnek jogszabályban meghatározott jogai vannak, amelyek a következők: 

11.1 hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Egyesülettől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor kérelmezheti az azokhoz való hozzáférést. Másolatot kérhet azokról. 

11.2 amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása: Ön jogosult arra, hogy kérje az Egyesülettől a pontatlan adatok helyesbítését. Kérheti hiányos adatainak kiegészítését is.

11.3 törléshez való jog: Bizonyos esetekben, például személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokat jogellenesen kezelték, kérheti adatainak törlését, ebben az esetben az Egyesület haladéktalanul törli az adatokat. 

11.4 az adat kezelésének korlátozása: Ön jogosult az Egyesülettől kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelölésre kerülnek azok a célok, amely alapján kezelhetők az adatok.

11. 5 bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, illetve annak továbbítása;

11. 6 tiltakozás a személyes adat használata ellen: Ön bármikor tiltakozhat, hogy az Egyesület személyes adatait ne használja

11.7. felügyeleti hatóságnál történő tiltakozás/panasz joga: Magyarországon a Nemzeti Információszabadság hatósághoz fordulhat. 

Elérhetősége: 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

ugyfelszolgalat@naih.hu 

+36 1 391 1400 

11.8. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12. Személyes adatainak védelme

Az Egyesület a cél eléréséhez szükséges mértékben, módon és ideig jogosult az érintettek személyes adatait kezelni. 

Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, eleget tesz a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

A személyes adatokat biztonságosan tárolja és semmisíti meg azokat, nem gyűjt és őriz túlzott mennyiségű adatot és védi a személyes adatokat a visszaéléstől, jogosulatlan megszerzéstől, megsemmisüléstől.

 

English