2024. május 25., szombat

Erzsébetvárosi Ösztöndíj

Kiíró: Erzsébetváros Önkormányzata
Beküldési határidő: 2023. április 20., csütörtök - 10:18

I.     Pályázók köre: Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és a 65. életévét még be nem töltött legkevesebb kettő, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.
II. Pályázat célja: A pályázat nyertesei számára vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása.  
III. Pályázati feltételek:
1.      A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a)      Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b)      35. életévét betöltötte, a 65. életévét még nem töltötte be,
c)      legkevesebb kettő, magyar nyelvű, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkezik. 
2.        A pályázaton nem vehet részt az, aki a pályázat elbírálásakor állami ösztöndíjban részesül.
3.        A kérelmet benyújtó szerző az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtással együtt vállalja az alábbiakat:
a) erzsébetvárosi és külső kulturális eseményeken való részvétel (eredményhirdetés, erzsébetvárosi irodalmi fesztivál, ösztöndíjasok bemutatkozó estje)
b) az ösztöndíj program időszaka alatt egy tárcanovella vagy egy vers leadása, melynek témája Erzsébetvároshoz kötődik,
c) az ösztöndíj program végén 20 000 leütésnyi szöveg leadása próza esetén, 5000 leütésnyi szöveg leadása vers esetén,
d) az ösztöndíj program időszaka alatt születő új szépirodalmi művekről a program végén eszámol,
e) az ösztöndíj program időtartama alatt készült művek könyvformában való megjelenése esetén a támogatás tényét feltünteti.
4.   Az ösztöndíj támogatásban minden szerző csak egy alkalommal részesülhet.
Amennyiben az ösztöndíjban részesülő személy nem teljesíti a 3. pontban foglaltakat, kikerül az ösztöndíj programból és az addig nyújtott támogatást köteles visszafizetni.
IV. Az elnyerhető támogatás mértéke: 6 hónapra (2023. május-október közötti időszakra), havonta nettó 160 000 Ft.
V. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
1.        Szakmai önéletrajz
2.        Publikációs lista
3.        Munkaterv és szövegmutatvány, mely prózaírók esetén 2 oldalnyi szöveg (12-es betűs méret, másfeles sorköz), költők esetében minimum 3, maximum 5 vers. Drámarészlettel pályázók egységesen 4 oldalnyi szöveggel pályázathatnak.
4.        Nyilatkozat arról, hogy állami ösztöndíjban részesül-e.
5.        Személyigazolvány másolata.
6.        A pályázó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)
VI. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot „Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani
2023. május 2. (kedd) napjáig.
Személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5., szám alatt, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében (Kedd 08:00-12:00, Szerda 08:00-12:00 és 13:00-18:00, Csütörtök 13:00-16:00).
Postai úton az alábbi címre:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
 (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) 
 
VII. A pályázat érvényességének feltétele: a szakmai önéletrajz és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.
Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melyet az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül kell benyújtani.
A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért, a szükséges mellékletek meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős. Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.
VIII. A pályázat elbírálása és szerződéskötés:
A benyújtott pályázatok közül a szakmai zsűri legfeljebb 5 pályázót választ ki. Az ösztöndíj odaítéléséről a szakmai zsűri javaslata alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága dönt legkésőbb 2023. június 11-ig. 
A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton értesülnek. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Az ösztöndíjban részesülőkkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, a támogatás folyósítása ennek aláírását követően kezdődik meg.
IX. A pályázati támogatás elszámolása:
A nyertes pályázónak részletes szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2024. január 31-ig köteles írásban benyújtani Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája részére.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.
X. Információkérés:
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 462-3399, E-mail: Progli.Katalin@erzsebetvaros.hu)
 
English