2024. július 12., péntek
SZÍN Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma
 
A SZÍN (korábbi nevén NÉM) munkatársai:
Hidas Judit, Mécs Anna, Tallér Edina, Tóth Kinga
 
Várjuk a női esélyegyenlőséggel kapcsolatos bejelentéseket!  szepironok@gmail.com
 
Magyarországon megjelent női szerzők első kiadású köteteinek listája letölthető  pdf illetve docx formában
 
 
2020-ban a Szépírók Társasága fesztiválját  a SZÍN szervezte meg
XVI. Szépíró Fesztivál: Elismerés, politika, kánon – Nők a mai magyar irodalomban  – 1. rész – 2. rész
 
 
 
A Szépírók Társasága és a SZÍN Női Érdekvédelmi Fórum 2021. március 26-i közös online konferenciájának fő kérdése volt, hogy a nők mérsékelt jelenléte a folyóiratokban és kritikákban összefügg-e azzal, hogy a női szerzők a mai napig sokkal kevesebb elismerésben részesülnek, mint férfi kollégáik, és csak elvétve kerülnek be a magyar irodalmi kánonba.
Előadóink, felkért megszólalóink és a kerekasztal-beszélgetések résztvevői sok szempontból, az online világ, a külföldi média és az elit irodalmi körökön kívüli írásos kultúra felől is megvilágítják ezeket a kérdéseket.
 

 

 

 
 
A munkacsoport célja
 
A munkacsoport célja a nők érdekvédelmének, esélyegyenlőségének segítése a Szépírók Társaságán belül, valamint a teljes irodalmi életben.  A munkacsoport létrehozásának gondolata a Szépírók Társasága demokratikus alapértékeiből nőtt ki, ezért ez a kezdeményezés is fontosnak tartja “nyilvánosan megjeleníteni és minden lehetséges fórumon képviselni mindazokat az érdekeket, véleményeket, állásfoglalásokat, melyeket az egyesület közgyűlése, munkacsoportjai vagy más, a közgyűlés által felhatalmazott szervei megfogalmaznak”. (Szépírók Társasága Alapszabály, 2020, 3. pont)
 
A női szerzők esélyegyenlősége közös ügye a férfi és női szerzőknek, az irodalmi élet minden szereplőjének, az irodalmat támogatóknak és fogyasztóknak. A NÉM számít mindazon tagok és nem tagok együttműködésére, akik a kitűzött célokkal egyetértenek. 
 
A SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA EGYESÜLET NŐI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUNKACSOPORTJÁNAK
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 
Preambulum
 
A Szépírók Társasága 2020. február 29-i rendkívüli fórumán a jelen lévő tagság támogatta, hogy az Egyesület hozza létre a Női Érdekvédelmi Munkacsoportot (a továbbiakban: NÉM) . A rendkívüli fórum egyöntetűen támogatta a NÉM létrejöttének szándékát és működési elveinek lefektetését, későbbi határozatbeli formájában való elfogadását. 
Az Egyesület Alapszabálya kimondja, hogy: „A közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség meghatározott feladatok megvalósítására az egyesület tagjaiból munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportokba szükség szerint olyan szakemberek is bevonhatók, akik nem tagjai az egyesületnek. A munkacsoportok önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.” (Alapszabály 6.4. pont). 
A Szépírók Társasága Egyesület 2020. szeptember 14. napján tartott közgyűlése egyöntetűen, 34 szavazattal  stb. felhatalmazta az elnökséget, hogy hozza létre a Női Érdekvédelmi Munkacsoportot, a tagság javaslata alapján jelölje ki a NÉM három irányító tagját (koordinátorát) három évre, és a teljes tagsággal megvitatott működési szabályzatot terjessze közgyűlés elé, vagy – szükség esetén ˗ a tagok  közgyűlés tartása nélküli szavazás formájában döntsenek arról. 
 
I. A munkacsoport célja
 
 A munkacsoport célja a nők érdekvédelmének, esélyegyenlőségének segítése a Szépírók Társaságán belül, valamint a teljes irodalmi életben.  A munkacsoport létrehozásának gondolata a Szépírók Társasága demokratikus alapértékeiből nőtt ki, ezért ez a kezdeményezés is fontosnak tartja “nyilvánosan megjeleníteni és minden lehetséges fórumon képviselni mindazokat az érdekeket, véleményeket, állásfoglalásokat, melyeket az egyesület közgyűlése, munkacsoportjai vagy más, a közgyűlés által felhatalmazott szervei megfogalmaznak”. (Szépírók Társasága Alapszabály, 2020, 3. pont)
A női szerzők esélyegyenlősége közös ügye a férfi és női szerzőknek, az irodalmi élet minden szereplőjének, az irodalmat támogatóknak és fogyasztóknak. A NÉM számít mindazon tagok és nem tagok együttműködésére, akik a kitűzött célokkal egyetértenek. 
 
II. A Női Érdekvédelmi Munkacsoport feladata, tevékenysége
 
A Társaság a munkacsoportot arra a feladatra hozta létre, hogy az segítse elő általában a női szerzők és különösképpen a Szépírók Társasága női szerzői esélyegyenlőségének jobb megvalósulását.
 
Ehhez a következő területeken kíván tevékenyen fellépni:
 • Az elismeréspolitika befolyásolása, vagyis proaktív hatás kifejtése az irodalom intézményrendszerére és a kanonizáció folyamatára a női esélyegyenlőség megvalósulása érdekében
 • Lobbi tevékenység folytatása a társaságon kívül annak érdekében, hogy az irodalom területén döntéshozói helyzetben lévő testületek, személyek (ld. díjak, ösztöndíjak odaítélői, publikáció előkészítő fórumok, könyvtámogatások, folyóirat-támogatások) ne állhassanak csak férfiakból; legalább 30-33 %-os női képviselet megvalósulása a cél
 • Megindokolt, javaslattétel formájában részvétel a Szépírók Társasága által kiosztott és véleményezett díjak és ösztöndíjak odaítélésének döntési folyamatában, a női esélyegyenlőség szem előtt tartásával 
 • A nők esélyegyenlőségét, a női szerzők reprezentációját segítő konferenciák, beszélgetés-sorozatok, fesztiválok szervezésének elősegítése
 • Törekvés a női szerzők szociális helyzetének javítására
 • Törekvés élő és elhunyt női szerzők életműveinek elismertetésére
 • Külön felület létrehozása a Szépírók Társasága honlapján a NÉM céljainak, értékeinek, tevékenységének bemutatására.
 • Publikációk, irodalmi rendezvények esetében törekvés a női szerzők munkáinak arányos megjelenítésére
 • A zaklatási ügyek felkarolása, kivizsgálásának szorgalmazása a megfelelő fórumokon
 • Javaslattétel a pályázatot kiíró szervezetek számára, hogy emeljék meg az irodalmi pályázatok korhatárát a nők, esetenként a hozzájuk hasonló helyzetben levő férfiak speciális élethelyzetére tekintettel (gyermekvállalás, ápolás, nehéz szociális körülmények, stb.)  
 • A magyar irodalom külföldi reprezentációjában a nők arányának javítása 
 • Olyan pályázatok feltérképezése a Szépírók Társasága elnökségének együttműködésével, amelyek lehetővé teszik a fenti tevékenységek ellátását
III. A munkacsoport működése
 
A munkacsoport az alapszabályban rögzített feltételek mellett működik. (Szépírók Társasága Alapszabály, 6.4. pont, Az egyesület szervezete)
A munkacsoport nyitott: munkájában, tevékenységében a Szépírók Társasága minden tagja közreműködhet, aki szívesen részt vesz a női érdekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. A munkacsoport folyamatosan tájékoztatja munkájáról a teljes tagságot, alkalmat ad a felmerült kérdések közös megvitatására.
A munkacsoport irányító tagjaihoz (koordinátoraihoz) bármelyik egyesületi tag fordulhat megkereséssel, amennyiben problémája érinti a nők esélyegyenlőségének, érdekvédelmének kérdését, a munkacsoport pedig képviselni fogja ügyét mind a közgyűlésen, mind az elnökség előtt.
A munkacsoport szükség esetén személyes összejöveteleket, találkozókat is szervez az Egyesület női tagjai számára. 
 
IV. A munkacsoport együttműködése a Szépírók Társasága elnökségével, más munkacsoporttal
 
A munkacsoport és az elnökség viszonya a kölcsönös bizalmon alapul, ennek megfelelően a NÉM által képviselt, felvállalt, a női esélyegyenlőséget érintő ügyekben együttműködnek, konzultálnak. 
A NÉM munkacsoport képviselői folyamatosan felhívják a Szépírók Társasága elnökségének figyelmét a nők esélyegyenlőségét illető kérdésekben, valamint véleményezhetik a Szépírók Társasága minden olyan belső döntéshozatalát, amely a női tagok esélyegyenlőségét érintheti, és ajánlásokat tehetnek ezeket az ügyeket illetően.
Ilyen például a díjak és ösztöndíjak odaítélésének döntési folyamata, de ide tartoznak a szociális kérdések, amelyekben a NÉM felveheti a kapcsolatot a Szociális Munkacsoporttal, melynek döntéséhez információt szolgáltathat.
A NÉM mindenkor figyelemmel kíséri a női tagok esélyegyenlőségének megvalósulását. Amennyiben megalapozott sérelem ér egy női tagot, az elnökség, illetve a közgyűlés felé panasszal élhet. 
 
V. A munkacsoport tevékenységének ellátása
 
A munkacsoport tevékenységi palettája igen széleskörű, ezért a felsorolt feladatok ellátásához a NÉM és a Társaság mindent megtesz, hogy azokhoz pályázatok útján forrást biztosítson.   Amennyiben erre nem, vagy csak korlátozottan nyílik lehetőség, akkor a munkacsoport csak bizonyos részfeladatok ellátását tudja társadalmi munkaként elvégezni. A konkrét ügyekről, illetve a megvalósítható tevékenységekről a munkacsoport és a Szépírók Társasága női tagjai az elnökséggel egyeztetve minden évben megállapodnak.
 
VI. A munkacsoport vezetőinek megválasztása, feladata
 
A munkacsoport három fő irányító tagból (koordinátorból) áll, akiket – az Alapszabálynak megfelelően - a Közgyűlés javaslatára az elnökség nevez ki három éves időtartamra. A koordinátorok az időszerűen képviselt konkrét ügyek mentén vonják be a közreműködésre kész Szépíró-tagokat a munkacsoport munkájába. 
A munkacsoport irányító tagjainak (koordinátorainak) feladata a munkacsoport közreműködőinek és támogatóinak összehívása, munkájának irányítása, a kialakított álláspontok, vélemények, anyagok, eredmények bemutatása az egyesület információs hálózatában, illetve a nyilvánosság előtt. 
A nyitott munkacsoport szükség szerint, de évente legalább kétszer ül össze az irányító tagok/ (koordinátorok) kezdeményezésére. A munkacsoport saját fórumán (szepironok@googlegroups.com) aktívan tartja a Társaság női tagjaival a kapcsolatot, szükség szerint online találkozókat is szervezhet. A munkacsoport üléseiről és határozatairól jegyzőkönyv készül. A munkacsoport irányító tagjai (koordinátorai) az egyesület honlapján, valamint a tárgyévet követő évi rendes közgyűlésen beszámolnak a munkacsoport tevékenységéről. 
A munkacsoport további önkénteseket vonhat be a fenti tevékenységek ellátására, akik vállalják egy-egy részterület irányítását, felügyeletét, vagy az abban való részleges közreműködést. 
 
VII. További források, pénzügyi szabályozások
 
Az Elnökség a tagsággal együtt mindent megtesz azért, hogy lehetőleg minél többféle módon jusson az egyesület olyan forrásokhoz, melyek a női szerzők esélyegyenlőségének javítására fordíthatók:
 • felhívja a tagok figyelmét erre a lehetőségre;
 • honlapján közzéteszi e lehetőséget;
 • javasolhatja kis összegű, de állandó utalások beállítását tagok és nem tagok számára, etc.
 • a médián keresztül tájékoztatja a szélesebb körű nyilvánosságot az érdekvédelmi csoport létrejöttéről, és arról, hogy várják a célokkal egyetértő támogatók pénzügyi adományát. Az összeget a Szépírók Társasága bankszámlájára (OTP 11706016-20790473-00000000) kell utalni, a közleménybe be kell írni: Szépírók Női Érdekvédelmi Munkacsoport;
 • kommunikációs kampányt indíthat a leginkább ismert vagy ebben örömmel együttműködő tagok segítségével (vírusvideók, felhívások etc);
Az Elnökség gondoskodik arról, hogy a kifejezetten a NÉM számára felajánlott és átutalt összegeket elkülönítetten tartja nyilván, s ezeket a Női Érdekvédelmi Munkacsoport a céljai igazolt megvalósításához használhatja fel a Társaság pénzügyi szabályainak megfelelően. 
 
Budapest, 2020. szeptember 15.
 
A tervezetett készítette: Hidas Judit / Kiss Noémi / Tóth Kinga
a Szépírók elnökségével egyeztette
NÉM tagjaival egyeztetve

Közlemény

A Szépírók Társasága nemrég megalakult Női Érdekvédelmi Munkacsoportja szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben átadott irodalmi díjak (Csáth Géza-díj, Szenteleky Kornél Irodalmi Díj, Bazsalikom Műfordító Díj, Salvatore Quasimodo Emlékdíj, Herceg János Emlékdíj, Írók Boltja Könyvösztöndíj) díjazottjai között egyetlen arra érdemes női alkotót sem jutalmaztak a díjak kuratóriumai. Ugyanennek a jelenségnek a megnyilvánulása Kukorelly Endre új beszélgetéssorozata, amelyet KORtársalgás címmel rendeznek meg a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban. Ez a sorozat a Szubjektív kortárs irodalom, nem csak férfiaknak alcímet viseli. A szervezők mintha érzékelnék valamelyest az aránytalanságot a felvonultatott férfiak javára, ám a nők helyét csupán a nézők között jelölik ki. Különösen érdekes ez annak a családnak a múzeumában, ahol a nők és a férfiak együtt is érvényesülhettek a művészetben. Szeretnénk hangsúlyozni, nem az írók személyét, teljesítményük színvonalát tartjuk problémának, hanem annak az érzékenységnek a hiányát, amely fontosnak tartja, hogy a hasonló nívót képviselő női szerzők is bekerüljenek egy olyan sorozatba, amely Arany Jánossal és Kosztolányi Dezsővel fémjelzi magát. Többségünk nem csak az ilyen eljárást tartják problémásnak, hanem azt is, amikor értetlenül fogadják a szervezők vagy a kuratóriumok a kritikát, hiszen miért is kellene a férfiak kórusában nőket szerepeltetni? Nők eddig sem voltak részei az irodalmi kánonnak, vagyis felesleges lenne most bármit is számon kérni valakin, aki „csak” megfelel a régi korok kihívásainak. Mi mégis megragadjuk az alkalmat és mind a kuratóriumok, mind a sorozatszerkesztők figyelmébe ajánljuk (mondjuk példaként) a Szépírók Társasága női tagjainak nevét és munkásságát. De a sort lehet folytatni az egész magyar irodalmi hagyománnyal és jelentős jelenkori írónőkkel, a társaságon kívül is.

Sikeres felolvasásokat kíván és minden díjazottnak ezúton is gratulál
 
a Szépírók Társaságának Női Érdekvédelmi Fóruma
 
 
NYILATKOZAT
 
A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma szolidaritását fejezi ki a lengyel nők iránt, akik ismét szabadságjogaikért, szabad választásaikért küzdenek. A test, az egészség feletti rendelkezés ugyanolyan szabadságjog, mint a vélemény nyilvánításának szabadsága. Az érvényesülési jog, az egyetemes, egyenlő emberi jogok mindnyájunkat megilletnek, és ezen jogok nemtől függetlenek.
 
A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma
 
 

 

English